Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Radiotelefonista św. ogólne

Email PDFWniosek
Egzamin
Dodatkowe informacje

Opis
Osoba posiadająca ogólne świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie lotniczej jest uprawniona do obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych na pokładach statków powietrznych.

Wniosek
do góry
Do przystąpienia do egzaminu niezbędne jest złożenie wniosku o wydanie świadectwa na minimum 14 dni przed terminem egzaminu wskazanym we wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko
 2. datę i miejsce urodzenia
 3. nazwisko rodowe
 4. określenie posiadanego obywatelstwa
 5. adres do korespondencji

Do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 1. dwa aktualne zdjęcia
 2. zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia
 3. zaświadczenie o odbyciu wymaganej praktyki
 4. kopie dowodów wniesienia opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa

Egzamin
do góry
Do egzaminu może przystąpić osoba, która ukończyła 15 lat. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda jej rodziców, lub opiekunów prawnych.
Zakres wymogów egzaminacyjnych oraz niezbędnych szkoleń zawiera Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych z dnia 4 listopada 2008 r.
Egzamin jest jednoetapowy.

Przedmioty egzaminu i wymagania dla miejsca jego przeprowadzenia zawiera Załącznik nr 7 do w/w Rozporządzenia.
Formę egzaminu ogłasza Prezes UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) w Dzienniku Urzędowym UKE i w Biuletynie Informacji Publicznej UKE co najmniej na 2 tygodnie przed sesją egzaminacyjną.

Punktację oraz sposób przeprowadzania egzaminu zawiera w/w Rozporządzenie (Art. 19). Harmonogram egzaminów na następny rok kalendarzowy ustala prezes UKE do dnia 31 grudnia i ogłasza go w biuletynie Informacji Publicznej UKE, dostępnym na stronach urzędu.

Dodatkowe informacje
do góry
Opłaty
Za przeprowadzenie egzaminu: 100zł
Za wydanie świadectwa: 25zł

Obowiązkowe szkolenia mogą prowadzić:
a) organizacje szkolenia lotniczego uprawnione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603, z 2005 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 219, poz. 1867 oraz z 2006 r. Nr 164, poz. 1160),

b) lub odpowiadający jej ośrodek w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach należących do Zrzeszenia Władz Lotniczych (JAA).

Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia wydane przez instytucję szkolącą.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.