Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Skoczek spadochronowy

Email PDFWymagania
Ścieżka rozwoju

Opis
Skoczek spadochronowy zawodowy - specjalność personelu lotniczego.

Wymagania
do góry
Licencja - świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego zawodowego, zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, może być udzielona osobie, która:

  • korzysta w pełni z praw publicznych,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,
  • odpowiada wymaganiom w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej, określonym na podstawie Art. 104 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku. Prawo lotnicze, potwierdzonym orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego. Sprawność psychiczną i fizyczną członka oraz kandydata na członka personelu lotniczego sprawdza się w trakcie badań lotniczo - lekarskich,
  • spełnia wymogi w zakresie wieku i wykształcenia - ma ukończone 16 lat oraz co najmniej podstawowe wykształcenie oraz ma zgodę opiekunów prawnych,
  • spełnia wymagania i warunki dotyczące ukończenia szkolenia lotniczego, praktyki lotniczej oraz posiadania wiedzy i umiejętności, potwierdzone zdaniem egzaminu państwowego.

Ścieżka rozwoju
do góry
Do wykonywania czynności lotniczych są uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego.
Członkiem personelu lotniczego jest osoba, która posiada ważną licencję lub świadectwo kwalifikacji i jest wpisana do państwowego rejestru personelu lotniczego.

Aby zostać skoczkiem spadochronowym zawodowym należy:
1. zdać przed komisją egzaminacyjną egzamin kwalifikacyjny:
- część teoretyczna
- część praktyczna
Egzamin podlega opłacie lotniczej.
2. uzyskać świadectwo kwalifikacji
Licencje wydaje się po sprawdzeniu, czy kandydat spełnia określone prawem wymagania.
Ważność licencji jest uzależniona od wyniku okresowego sprawdzenia sprawności psychicznej i fizycznej członka personelu lotniczego. Licencja, jak również świadectwo kwalifikacji jest świadectwem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności lotniczych.
3. zostać wpisanym do państwowego rejestru personelu lotniczego.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.