Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Dyspozytor lotniczy

Email PDFWymagania
Ścieżka rozwoju

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód dyspozytora lotniczego jest pod kodem 315401.

Opis
Dyspozytor lotniczy - specjalność personelu lotniczego.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Art. 96 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, licencja dyspozytora lotniczego może być udzielona osobie, która:

  • korzysta w pełni z praw publicznych,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,
  • spełnia wymogi w zakresie wieku i wykształcenia - ma ukończone 18 lat oraz co najmniej średnie wykształcenie,
  • odpowiada wymaganiom w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej, określonym na podstawie Ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku. Prawo lotnicze Art. 104 ust. 2, potwierdzonym orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego. Sprawność psychiczną i fizyczną członka oraz kandydata na członka personelu lotniczego sprawdza się w trakcie badań lotniczo - lekarskich,
  • spełnia wymagania i warunki dotyczące ukończenia szkolenia lotniczego, praktyki lotniczej oraz posiadania wiedzy i umiejętności, potwierdzone zdaniem egzaminu państwowego.

Ścieżka rozwoju
do góry
Do wykonywania czynności lotniczych uprawnieni są wyłącznie członkowie personelu lotniczego.
Członkiem personelu lotniczego jest osoba, która posiada ważną licencję lub świadectwo kwalifikacji i jest wpisana do państwowego rejestru personelu lotniczego.

Licencje wydaje się odrębnie dla każdego rodzaju specjalności członków personelu lotniczego.

Aby zostać dyspozytorem lotniczym należy:
1) zdać przed komisją egzaminacyjną egzamin kwalifikacyjny:
- część teoretyczna
- część praktyczna
Egzamin podlega opłacie lotniczej.
2) uzyskać licencję
Licencje wydaje się po sprawdzeniu, czy kandydat spełnia określone prawem wymagania.
Ważność licencji jest uzależniona od wyniku okresowego sprawdzenia sprawności psychicznej i fizycznej członka personelu lotniczego. Licencja jest świadectwem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności lotniczych i jest wydawana na wniosek osoby zainteresowanej.
3) zostać wpisanym do państwowego rejestru personelu lotniczego.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.