Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Informator służby powietrznej

Email PDFWymagania
Ścieżka rozwoju

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód informatora służby informacji powietrznej jest pod kodem 315402.

Opis
Informator służby informacji powietrznej - specjalność personelu lotniczego.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Art. 96 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, licencja informatora służby informacji powietrznej może być udzielona osobie, która:

  • korzysta w pełni z praw publicznych,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,
  • spełnia wymogi w zakresie wieku i wykształcenia - ma ukończone 18 lat oraz co najmniej średnie wykształcenie,
  • odpowiada wymaganiom w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej, określonym na podstawie Art. 104 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku. Prawo lotnicze, potwierdzonym orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego. Sprawność psychiczną i fizyczną członka oraz kandydata na członka personelu lotniczego sprawdza się w trakcie badań lotniczo - lekarskich,
  • spełnia wymagania i warunki dotyczące ukończenia szkolenia lotniczego, praktyki lotniczej oraz posiadania wiedzy i umiejętności, potwierdzone zdaniem egzaminu państwowego.


Ścieżka rozwoju
do góry
Do wykonywania czynności lotniczych są uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego. Członkiem personelu lotniczego jest osoba, która posiada ważną licencję lub świadectwo kwalifikacji i jest wpisana do państwowego rejestru personelu lotniczego.

Licencje wydaje się odrębnie dla każdego rodzaju specjalności członków personelu lotniczego.

Aby zostać informatorem służby informacji powietrznej należy:
1) zdać przed komisją egzaminacyjną egzamin kwalifikacyjny
- część teoretyczna
- część praktyczna;
Egzamin podlega opłacie lotniczej.
2) uzyskać licencję
Licencje wydaje się po sprawdzeniu, czy kandydat spełnia określone prawem wymagania.
Ważność licencji jest uzależniona od wyniku okresowego sprawdzenia sprawności psychicznej i fizycznej członka personelu lotniczego. Licencja jest świadectwem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności lotniczych.
3) zostać wpisanym do państwowego rejestru personelu lotniczego.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.