Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Kontroler ruchu

Email PDF


Opis
Wymagania
Ścieżka do uprawnień

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód kontrolera ruchu lotniczego jest pod kodem 315403.

Opis
do góry
Kontroler ruchu lotniczego - specjalność personelu lotniczego.
Praca kontrolera ruchu lotniczego jest pracą bardzo odpowiedzialną. Wykonujący ten zawód kierują ruchem lotniczym zarówno na płycie lotniska jak i w powietrzu. Kierują samoloty na odpowiednie i optymalne pasy startowe w zależności od warunków pogodowych i możliwości logistycznych lotniska. W powietrzu nakierowują pilotów na pasy do lądowania, ustalają które maszyny mają lądować w jakiej kolejności, pilnują by znajdowały się od siebie w bezpiecznej odległości. W trakcie lotu kontrolerzy również mają kontakt z pilotami, pilnując aby nie zbaczali z kursu, aby maszyna znajdowała się w trakcie rejsu w bezpiecznej odległości od innych, informując pilotów o pogodzie. Jest to zawód wymagający opanowania i zdecydowania, decyzje często muszą być podejmowane szybko i trafnie. Stąd długi proces szkolenia i naturalnie wymóg znajomości języka angielskiego na wysokim poziomie (zgodnie z Art 16a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego na poziomie 4 operacyjnym wymaganym przez Aneks 1). Jest to bowiem język komunikacji w lotnictwie.

Wymagania
do góry
Licencja kontrolera ruchu lotniczego, zgodnie z Art. 96 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, może być udzielona osobie, która:

  • korzysta w pełni z praw publicznych,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,
  • spełnia wymogi w zakresie wieku i wykształcenia - ma ukończone 18 lat oraz co najmniej średnie wykształcenie,
  • odpowiada wymaganiom w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej, określonym na podstawie Art. 104 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku. Prawo lotnicze, potwierdzonym orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego. Sprawność psychiczną i fizyczną członka oraz kandydata na członka personelu lotniczego sprawdza się w trakcie badań lotniczo - lekarskich,
  • spełnia wymagania i warunki dotyczące ukończenia szkolenia lotniczego, praktyki lotniczej oraz posiadania wiedzy i umiejętności, potwierdzone zdaniem egzaminu państwowego.

Posiadacz licencji kontrolera ruchu lotniczego, który ukończył 60 lat, nie może już wykonywać czynności kontrolera ruchu lotniczego (Art. 101 w/w Ustawy).

Ścieżka do uprawnień
do góry
Do wykonywania czynności lotniczych są uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego.
Członkiem personelu lotniczego jest osoba, która posiada ważną licencję lub świadectwo kwalifikacji i jest wpisana do państwowego rejestru personelu lotniczego.

Licencje wydaje się odrębnie dla każdego rodzaju specjalności członków personelu lotniczego.

Aby zostać kontrolerem ruchu lotniczego należy:
1. ukończyć szkolenie,
2. zdać przed komisją egzaminacyjną egzamin kwalifikacyjny:
- część teoretyczna
- część praktyczna
3. uzyskać licencję
4. złozyć wniosek o wpis do państwowego rejestru personelu lotniczego

Egzamin podlega opłacie lotniczej.
Licencje wydaje się po sprawdzeniu, czy kandydat spełnia określone prawem wymagania.
Ważność licencji jest uzależniona od wyniku okresowego sprawdzenia sprawności psychicznej i fizycznej członka personelu lotniczego. Licencja jest świadectwem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności lotniczych.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.