Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Mechanik poświadczenia

Email PDFWymagania
Ścieżka rozwoju

Opis
Mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego - specjalność personelu lotniczego.

Wymagania
do góry
Licencja mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego, zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, może być udzielona osobie, która:

  • korzysta w pełni z praw publicznych,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,
  • spełnia wymogi w zakresie wieku i wykształcenia - na mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego musi mieć ukończone 18 albo 21 lat, w zależności od posiadania dodatkowych uprawnień oraz musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • odpowiada wymaganiom w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej, określonym na podstawie Art. 104 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku. Prawo lotnicze, potwierdzonym orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego. Sprawność psychiczną i fizyczną członka oraz kandydata na członka personelu lotniczego sprawdza się w trakcie badań lotniczo - lekarskich,
  • spełnia wymagania i warunki dotyczące ukończenia szkolenia lotniczego, praktyki lotniczej oraz posiadania wiedzy i umiejętności, potwierdzone zdaniem egzaminu państwowego.

Ścieżka rozwoju
do góry
Do wykonywania czynności lotniczych są uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego. Członkiem personelu lotniczego jest osoba, która posiada ważną licencję lub świadectwo kwalifikacji i jest wpisana do państwowego rejestru personelu lotniczego.

Licencje wydaje się odrębnie dla każdego rodzaju specjalności członków personelu lotniczego.

Aby zostać mechanikiem poświadczenia obsługi statku powietrznego należy:
1. zdać przed komisją egzaminacyjną egzamin kwalifikacyjny:
a) część teoretyczna
b) część praktyczna
Egzamin podlega opłacie lotniczej.
2. wystąpić z wnioskiem o wydanie licencji
Licencje wydaje się po sprawdzeniu, czy kandydat spełnia określone prawem wymagania.
Ważność licencji jest uzależniona od wyniku okresowego sprawdzenia sprawności psychicznej i fizycznej członka personelu lotniczego. Licencja jest świadectwem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności lotniczych.
3. zostać wpisanym do państwowego rejestru personelu lotniczego.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.